veselá lienka

Nájdi

Prejdi na obsah

Rezim dna

Denný režim je prispôsobený deťom podľa veku, ich psychických a hygienických návykov. Činnosti dňa
sa rovnocenne striedajú a plnia edukačnú motivačnú, pohybovú, intelektovú stránku, aby sa rovnomerne rozvíjala osobnosť dieťaťa.


06:30 - postupný príchod
Dobré ránko vitajte, veselo sa zahrajte.
Pozdravme sa všetci: spoločné sedenie v kruhu
Pohybové a relaxačné cvičenie
09:00 - desiata
edukačná aktivita
10:00 - pobyt vonku
12:00 - obed

12:30 - spánok, čítanie rozprávok, ukľudnenie relaxačnou hudbou
14:30 - postupné individuálne vstávanie
15:00 - olovrant
15:30 - 18:00 - krúžkové aktivity, opakovanie a rekapitulácia dňa

Náš edukačný program je vypracovaný v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu ISED 0 - pred primárne vzdelávanie.
Edukačný proces je realizovaný formou didaktických aktivít, ktoré prebiehajú plynulo od ranných hier vo všetkých činnostiach a situáciách počas celého pobytu.
Hra sa považuje za základnú formu činností a podpory vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu, ako aj za dôležitý prostriedok diagnostikovania vývinu dieťaťa. V hrách sa odzrkadľujú ich zážitky a poznatky, ktoré sa ďalej rozširujú. V hre nastáva rozvoj myšlienkovo rečového prejavu, rozvoj jemnej motoriky koordinácia oko - ruka, vlastná predstavivosť využívaná na flexibilné rozmýšľanie a vznik nových hier a činností. Dennou súčasťou výchovy je aj rozvíjanie a upevňovanie kultúrnych, hygienických a spoločenských návykov. Hlavné ciele edukácie sú zakomponované do tématických blokov, ktoré sú ďalej rozpracované do podtém.

Témy nájdete v sekcií Pripravujeme...


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu